Begeleiding aan huis 

Als ambulant begeleider bied ik hulp/ ondersteuning/begeleiding in de directe leefomgeving van de client. De samenwerking staat hoog in het vaandel waarbij ik een beroep doe op de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
De doelgroep waarmee ik werk bestaat uit mensen die ondersteuning wensen op de volgende leefgebieden. Vaak zal er sprake zijn van een combinatie hiervan.


DE LEEFGEBIEDEN;

Psychisch functioneren
Acties van mij als ambulant begeleider kunnen zijn; het bieden van een luisterend oor en positieve ervaringen creëren ter vergroting van het zelfvertrouwen. Na en in overleg met de cliënt de inschatting maken (met de huisarts) of behandeling wenselijk is. Van belang is dat de cliënt vertrouwen krijgt in zijn/ haar eigen kunnen, samen wandelen (lichaam laten stromen, helpend bij depressie), bieden van advies over goede zelfzorg.

Sociaal functioneren
Acties van mij als ambulant begeleider kunnen zijn; het samen in kaart brengen van zijn/ haar sociale netwerk. Nagaan hoe de contacten verlopen; beschikt de cliënt over sociale vaardigheden zoals contacten kunnen leggen, luisteren, gevoelens verwoorden, voor zichzelf opkomen?; netwerk uitbreiden (bijv. middels een maatjesproject, leggen van contacten met mensen in de omgeving), bieden van advies over goede zelfzorg.

Lichamelijk functioneren;
Acties van mij als ambulant begeleider kunnen zijn; samen op zoek gaan naar een vorm van lichaamsbeweging; inzet op het verbeteren van een dag-/ nachtritme; advies over voeding en/ of op zoek naar mogelijkheden voor gezond eten voor mensen die zelf niet kunnen koken, samen wandelen, nagaan of er behandeling van een specialist nodig/ wenselijk is.

Zingeving
Acties van mij als ambulant begeleider kunnen zijn; het onderwerp zingeving bespreken; de normen en waarden van de cliënt respecteren; samen uitzoeken wat voor hem of haar zingevende activiteiten zijn; ontdekken wat iemands passie is; me eventueel verdiepen in de geloofsovertuiging van de ander ; interesse tonen in dingen die belangrijk zijn voor de cliënt; wat zijn de persoonlijke drijfveren.

Financiën
Acties van mij als ambulant begeleider kunnen zijn; samen een overzicht maken; aansprekende folders over bijv. budgettering en schuldhulpverlening verzamelen voor client; alternatieven bespreken voor uitgaven, bijvoorbeeld goedkoper boodschappen doen; op de hoogte zijn van bijzondere regelingen voor mensen met een minimumloon.

Dagbesteding
Acties van mij als ambulant begeleider kunnen zijn; samen op zoek gaan naar een passende/ zinvolle dagbesteding; eventueel meegaan naar een eerste afspraak; op de hoogte zijn van werk- en sociale activeringsprojecten; samen zoeken naar passende activiteiten; voortgang volgen.

Praktisch functioneren

Acties van mij als ambulant begeleider kunnen o.a. zijn; ondersteunen bij het plannen en organiseren van huishoudelijke taken; administratieve vaardigheden; Nederlandse taalbeheersing (lezen en schrijven). Samen inventariseren welke vaardigheden de cliënt als moeilijk ervaart (reizen met het openbaar vervoer, boodschappen doen, huishoudelijke taken); eventueel inschakelen van vrijwillige hulp om te helpen bij het ordenen van papier en post; nagaan wat het buurthuis te bieden heeft aan cursussen; ondersteunen bij het ordenen van de leefomgeving.

Alle acties gebeuren in overleg en samen met de cliënt. De hulpverlening is op vrijwillige basis. Als begeleider sta ik naast de cliënt en indien er sprake is van meerdere hulpverleners die betrokken zijn draag ik zorg voor een goede onderlinge afstemming zodat er geen zaken vergeten worden of dubbel worden gedaan.