Missie & Visie

Missie
Mijn missie is om met anderen toe te werken naar een meer leefbare wereld. Verbinding is hierin het sleutelwoord. Mijn streven is om eenieder die door mij begeleid wordt een gevoel van verbondenheid te laten ervaren. Verbondenheid/verbinding met zichzelf (tevens het eigen lichaam), verbondenheid met de directe omgeving (familie, vrienden), en verbondenheid met de samenleving als geheel. Dit ervaren van verbondenheid zal de veerkracht van cliënten versterken en bijdragen aan de uiteindelijk beoogde zelfredzaamheid. De afgelopen tientallen jaren zijn mensen meer en meer individualistisch in het leven komen te staan. Één van de oorzaken hiervan is mijns inziens de enorme technologische ontwikkelingen in de afgelopen decennia die de waarde en het belang van direct contact tussen mensen onderling drastisch heeft teruggedrongen. Het lijkt er soms op dat de mens in dienst staat van de techniek in plaats van andersom. Maar mensen zijn sociale wezens en kunnen gaan lijden onder deze afgescheidenheid. Gevoelens van eenzaamheid, leegte en verwarring krijgen de ruimte. Een belangrijk doel voor mij is om de mensen met wie ik werk perspectief te bieden! Middelen daartoe zijn het toe werken naar participatie in de samenleving, het verdrijven van eenzaamheid en het voorkomen daarvan.

Visie
Als begeleider vind ik het belangrijk om met de cliënt te werken aan het prettiger, leefbaarder en socialer maken van de leefwereld van de cliënt. De cliënt is de expert. Wat ik hiermee bedoel is dat de cliënt in kwestie het allerbeste weet wat er in hem/ haar leeft. Alles wat de cliënt in zijn of haar leven (zowel positief als negatief) heeft ervaren heeft hem/ haar tot de persoon gemaakt die hij/ zij nu is. Als begeleider zet ik mij maximaal in om aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt. De cliënt heeft (zoveel als mogelijk) de regie en is mede verantwoordelijk voor het begeleidingsproces. Het kan zijn dat aan het begin van de begeleiding het nodig is dat de begeleiding sturend is maar streven is om de cliënt de regie te laten nemen. Dat betekent dat er zo weinig als mogelijk zaken van de cliënt worden overgenomen maar dat de begeleider de cliënt ondersteunt bij het zelf uitvoeren van een taak/ actie (bijv. een telefoongesprek voeren met het UWV of een familielid). Ik bereid het gesprek mee voor als dat gewenst is. Ik zal me inzetten om de cliënt te verbinden met zijn/ haar buurt, wijk, familie, en met de mogelijkheden die er op velerlei vlak zijn (bijv. gezamenlijk eten, wandelgroep, cursus). Het doel hiervan is om betekenisvolle contacten op te bouwen. Aandacht voor vitaliteit/ leefstijl vind ik een belangrijke pijler binnen het begeleidingscontact. Hoe betekenisvol ervaart iemand zichzelf? Hoe is het gesteld met iemands nachtrust? Hoe is het eetpatroon? Heeft iemand voldoende ontspanning/ lichaamsbeweging? Deze aspecten zijn onderling met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het heeft meerwaarde hier oog voor te hebben.